İletişim

            Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma

            Çıkan veya çıkarılan ortakların ödemiş oldukları sermaye payları kendilerine, ölen ortakların ödemiş oldukları sermaye payları da kanuni mirasçılarına ödenir.

            Ödenecek sermaye payları; bilançonun tasdik edildiği genel kurul tarihinden itibaren 1 ay içinde geri verilir.

            Ortaklığı sona erenlerin ortaklık payları ve varsa diğer alacakları her hangi bir talep olmaksızın borçlarına mahsup edilir.

            Ancak, 4572 sayılı yasa ve Kooperatif Anasözleşmesinin geçici 1’nci maddesi gereği, yeniden yapılandırma süresince ortak üreticilerin kooperatif ortaklığından ayrılma talepleri halinde, kendilerine sermaye iadesi işlemi yapılmayacaktır.

             Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek iade ve ödemeler, genel kurul kararı ile beş yılı aşmamak üzere ertelenebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır.

                Sermaye iadelerinde ve erteleme halinde, sermaye paylarına ortak lehine faiz uygulanmaz.